Raziskave

CRP - Ekološka in konvencionalna reja koz za prirejo mleka

V projektni skupini sodelujejo raziskovalci Oddelka za zootehniko in sicer Katedre za znanosti o rejah živali (ZORŽ), Katedre za prehrano, Katedre za mlekarstvo ter raziskovalci Oddelka za agronomijo in sicer s Katedre za fitomedicino, kmetijsko tehniko, poljedeljstvo, pašništvo in travništvo. V projektusodelujejo tudi raziskovalci iz KIS – Kmetijskega inštituta Slovenije in KGZS – Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica.

Namen projekta je ovrednotiti ekološki in konvencionalni način prireje kozjega mleka ter proučiti ali obstajajo razlike v količini in kakovosti proizvodov. Hkrati želimo proučiti gospodarnost-ekonomičnost ekološke reje v primerjavi s konvencionalno rejo koz. Proučevali bomo tehnološke lastnosti ekološko ali konvencionalno prirejenega mleka, spremljali zdravstveno stanje in plodnost v obeh načinih reje.

Projekt raziskovalne organizacije Univerze v Ljubljani, Biotehniške fakultete z naslovom "Ekološka in konvencionalna reja koz za prirejo mleka" je bil izbran na podlagi javnega razpisa za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa (CRP) »Zagotovimo.si hrano za jutri« za leto 2014.

Akronim projekta je E-KO-KOZE, ki se vodi pod številko V4-1416 (vodja projekta: prof. dr. Drago Kompan). Projekt bo sofinanciran s strani ARRS in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za obdobje 36 mesecev.

Več o projektu lahko najdete na http://www.drobnica.si/crp-koze/index.html.